Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lägsta underofficersgraden vid örlogsflottans artilleristat.

Finsk beskrivning

laivaston alikonstaapeli*

Laivaston tykistön alin upseerinarvo.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 370.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk