Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/


F

Vid fältkontor verksam revisor.

H

Tjänsteman i hallrätt åtminstone under 1600-talet, kallades tidvis hallsnickare.
Vid hovet anställd vaktmästare i bevakningsuppgifter som gällde hovfolket och hovbetjäningen, inte själva slottet. År 1729 fanns en hovvaktmästare upptagen på hovstaten.

L

Predikant vid lasarett och kurhus under 1800-talet.

P

Tjänst för unga adelsmän vid kungliga hovet.
Tjänstebeteckning för den förste ordinarie ingenjören vid Lantmäterikontoret från 1783. Tjänsten inrättades redan 1766 och benämndes efter 1770 (vanligen) premiäringenjör. Premiäringenjören hade till uppgift att leda och förbättra det geografiska kartverket.

S

Bokförare vid sjötullkammare.
Om skollärare som avlagt filosofisk ämbetsexamen, är filosofie magister.
Revisor i en stads tjänst.
Juridiskt utbildad sekreterare vid magistraten, ursprungligen bara i större stad (till exempel Stockholm), underställd borgmästaren eller borgmästarna. I mindre städer var stadssekreteraren en förtroendeman i protokollförande uppgifter, som samtidigt innehade en annan tjänst i staden. I en del stadssekreterartjänster i Gamla Finland ingick uppgiften som notarius publicus. Under autonomin motsvarade magistratssekreterare de tidigare stadssekreterarna. Under självständigheten förekommer beteckningen stadssekreterare om högre tjänsteman i en stads förvaltning.
Fraktuppsyningsman som följde med fartyg för att sälja och köpa olika laster, göra upp redovisningar, ansvara för lasten och sköta skeppskassan. Superkargören kunde även verka som skeppsdomare. Superkargörer anställdes på svenska skepp främst under Ostindiska kompaniets tid på 1700-talet.

T

Tullkontrollör, tulltjänsteman.

U

Den lägsta underofficersgraden vid örlogsflottans artilleristat.

V

Tjänsteman upptagen på Bergskollegiums vågstat för att ansvara för invägningen vid koppar- eller järnvågen och under malmauktioner.
Inom den svenska tullförvaltningen fanns från och med 1600-talets förra hälft vågmästar- och stämpelmästartjänster (rangklass 12) vid packhusen. I Ryssland var vågmästar- och stämpelmästaruppgifterna under senare hälften av 1700-talet ofta förenade till en tjänst, våg- och stämpelmästartjänst. Uppgifterna bestod huvudsakligen av vägning och stämpling av varor i packhusen. I Gamla Finland förekom våg- och stämpelmästartjänster vid packhusen.

Ö

Underofficersgrad inom artilleriet från och med 1600-talet, likställd med styckjunkare inom artilleriet.