Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Temporär delning av samägt hemman eller samägda ägor, under förutsättning att delägarna var överens och deras andelstal förblev oförändrat. Från 1770 avsåg man med ”provisoriskt skifte” huvudsakligen delning av sjöfoder, tillandningar eller gemensamma odlingsfält, från 1848 huvudsakligen delning av ännu inte storskiftat samägt hemman eller gammalt enstaka hemman med flera delägare. Termen användes under 1870- och 1880-talen också om tillfälligt skifte i socknar med knektkontrakt, där soldathemmanen under storskiftet bildade ett provisoriskt skifteslag. Delningen måste formellt bli skiftad för att vara giltig för all framtid.

Finsk beskrivning

väliaikainen maanjako, väliaikainen lohkominen

Väliaikainen yhteisomistuksessa olevan tilan tai tilusten jakaminen sillä ehdolla, että osapuolet olivat jakotoimituksesta yhtä mieltä ja että heidän osuutensa pysyi muuttumattomana. Vuodesta 1770 lähtien kyse oli lähinnä järvirehun, vesijättömaan tai yhteisen vainion jaosta, vuodesta 1848 jälkeen ennen kaikkea tiloista, joiden maita ei ollut jaettu isojaon yhteydessä tai yksittäistiloista, jotka olivat yhteisomistuksessa.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , 241 § 175.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 92, 94, 431–433.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 321–322.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 123 (skifte).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

provisorisk (ägo)delning