Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig avgift som varje rote efter 1741 skulle betala för att befrias från att uppställa och underhålla en soldat. Den betalades i natura till kronan och redovisades i landsboken som tillfällig vakansavgift. I Finland fortsatte vakansavgifterna för rote- och rusthållen även efter 1809, som penningavgifter till Allmänna militiekassan. Vakansavgiften avskaffades vid 1885 års lantdag då det fastställdes att rotehållarna utan ersättning till statsverket skulle befrias från avgiften.

Finsk beskrivning

ruotuvakanssimaksu

Vuosittainen maksu niille, jotka oli vapautettu sotamiehen varustamisvelvollisuudesta. Astui voimaan vuonna 1741 ja se tuli maksaa luonnontuotteina. Vuodesta 1810 vuoteen 1885 rahamaksu, minkä jälkeen maksu poistui.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 703–704.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 865.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (vakanssimaksu).

Andra språk

Dåtida finska ruotuvakanssimaksu

Synonymer

rotvakansavgift