Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av domkapitel från 1787 utsett ombud när man förrättade husesyner på prästboställen och när en präst stod åtalad vid häradsrätt eller rådstugurätt inom stiftet, efter 1798 också när en krigspräst stod åtalad vid krigsrätt. Konsistoriefullmäktige bevakade huvudsakligen kyrkans intressen och befogenheter gentemot kronan.

Finsk beskrivning

konsistorin valtuutettu*

tuomiokapitulin nimittämä virkamies, joka suoritti virka-asuntokatselmuksia sekä avusti pappeja oikeudenkäynneissä

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204 (defensor ecclesiasiæ).

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): I: § 110, 122: 108, 114 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: § 393, 395: 101 .

Andra språk

Latin defensor ecclesiæ

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1787–1809 (Finland)

Synonymer

domkapitelsfullmäktig
domkapitelsombud
konsistorieombud
stiftsombud