Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordnad samling av rättslärdas utlåtanden innehållande huvuddelen av kejsar Justinianus kodifikation av den romerska rätten 527–656. Samlingen bestod av institutiones, digesterna (pandecta), codex och novellae. Ett stort antal rättsprinciper och -regler hämtades från denna rättskälla och införlivades genom hovrätternas rättspraxis med svensk rätt från cirka 1630. Tillämpningen av utländsk rätt minskade efter 1680 och förbjöds i 1734 års lag.

Finsk beskrivning

siviiliokeudellinen lakikokoelma

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 92.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1772–1773.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Latin corpus iuris civilis; digesta

Synonymer

digesterna
institutiones
kejsarrätten
novellae
pandecta
pandectae

Se vidare