Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt sjukhus för leprapatienter som grundades 1631. År 1687 började inrättningen också ta emot mentalsjuka patienter. Inrättningen hade ett årligt statsanslag. Ursprungligen fick den frivilliga bidrag av allmogen i form av spannmål, räntor eller penningar, efter 1680 enligt lag i penningar. Ledningen sköttes av hospitalsdirektionen som biträddes av en hospitalssyssloman. Medlemmar i direktionen var landshövdingen i Vasa samt biskopen i Åbo. Verksamheten upphörde 1841.

Finsk beskrivning

Kruunupyyn sairaala, Korpholmenin spitaalisairaala

Valtiollinen, vuonna 1631 perustettu sairaala lepraa sairastaville, Vuodesta 1687 laitos alkoi ottaa vastaan myös mielenterveyspotilaita. Toiminta loppui 1841.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Kruunupyyn hospitaali