Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Permanent utskott inom lantdagen och sedermera riksdagen. Till grundlagsutskottets uppgifter hör bl.a. att bereda ärenden rörande stiftande, ändrande eller upphävande av grundlag samt att ge utlåtanden om lagförslags eller andra ärendens grundlagsenlighet.

Finsk beskrivning

perustuslakivaliokunta

Källor

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 , 190.

Riksdagens webbplats, http://www.riksdagen.fi

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1906: 26: 10–11.

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/