Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den omorganisation av det ständiga båtsmanshållet som genomfördes under Karl XI och var klar 1687. Omorganisationen grundade sig på det växande behovet av båtsmän och innebar bl.a. en utbyggnad av båtsmanshållet till att omfatta alla kustlandskap.

Finsk beskrivning

uudempi merisotilasruotu

Nimitys sille uudelleenorganisoidulle merisotilasruotulaitoksen muodolle, joka syntyi Kaarle XI:n aikana ja joka oli valmis vuonna 1687. Uudelleenorganisointi perustui merisotlaitten kasvaavaan tarpeeseen ja tarkoitti käytännössä velvollisuuden ulottamista kattamaan koko rannikkoseutu.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63 (båtsman).