Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1768 av ombudsman vid sjömanshus (efter verkställd påmönstring) utfärdad förteckning över ett fartygs besättning och passagerare. Förteckningen innehöll uppgifter om deras namn, ålder, förhyrningsvillkor och dylikt. Folkpass utfärdades ursprungligen endast för fartyg som seglade på utrikesort, under autonoma tiden också för dem som seglade inrikes. Skepparen skulle innan han avseglade till utrikesort tillsammans med sitt skeppsfolk inställa sig på magistraten. Där antecknades namn, hemvist och födelseort, civilstånd, samt om hyran betalades per månad eller för hela resan. Skepparen var skyldig att förvara sjöpasset och vid behov uppvisa det för myndigheterna.

Finsk beskrivning

miehistöluettelo, meriväenpassi

Vuodesta 1768 merimieshuoneen asiamiehen laatima tai pestauksen yhteydessä laadittu luettelo aluksen miehistöstä ja matkustajista. Sisälsi kaikkien nimet sekä tiedot koti- ja syntymäpaikasta, siviilisäädystä ja kuukausipalkasta tai koko pestin aikaisesta korvauksesta. laadittiin alun perin vain ulkomaanliikenteessä olevia aluksia varten, mutta myöhemmin myös sisämaan aluksille. Kapteeni oli velvollinen säilyttämään asiakirjan koko matkan ajan ja tarvittaessa näyttämään sen viranomaiselle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 645–648.

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 , (1845):678.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska meriväenpassi