Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden om skriftlig befallning av myndighet, särskilt Kgl. Maj:t respektive senaten, att verkställa beslut, utslag eller dom, sedermera närmast utmätningsdom. Exekutorialen förutsatte charta sigillata ifall den hade utfärdats av Kgl. Maj:t eller senaten.

Finsk beskrivning

täytäntööpanoasiakirjat, ulosottotuomio

Nimitys viranomaisen, erityisesti hallitsijan tai senaatin, Ruotsin vallan ja automian aikana antamalle käskylle toteuttaa päätös tai tuomio, sittemin ennen kaikkea ulosottotuomio. Jos tuomion oli antanut hallitsija tai senaatti, tuli siihen käyttää leimapaperia.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 48.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 696.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 93.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska toimeenpanokirjat, täytäntöönpanokirjat; ulosottokirjat, ulosottotuomio

Synonymer

exekutorial bevillning