Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1700-talet officiell benämning på länsmannen. Kronolänsmannen var en tjänsteman i häradet, senare länsmansdistriktet, underställd länsstyrelsen och med kronofogden eller häradsfogden som närmaste överordnad. Han verkade som polismyndighet och häradets allmänna åklagare samt som biträde åt kronofogden vid utmätningar. Kronolänsmannen hade uppsikt över kronoskjutsen, inkvartering, vägar m.m. Kronolänsmännen ersattes med länsmän under autonoma tiden, i Sverige 1917 med landsfiskaler.

Finsk beskrivning

kruununnimismies, nimismies

1700-luvulta lähtien käytetty nimismiehen virallinen nimitys. Kruununnimismies oli kihlakunnan, myöhemmin nimismiespiirin virkamies, joka työskenteli lääninhallituksen alaisuudessa ja kruunuvoudin tai kihlakunnanvoudin alaisena poliisiviranomaisena sekä kihlakunnan yleisenä syyttäjänä. Lisäksi hän avusti kruunuvoutia mittauksissa. Kruununnimismies valvoi muun muassa kruununkyytejä, majoituksia, yleisiä teitä. Autonomisella ajalla kruununimismiehen tilalle tuli nimityksenä nimismies.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 217.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 882–883.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 196.

Andra språk

Dåtida finska kruununnimismies, nimismies

Se vidare