Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Akademisk högtid under vilken promovendi erhöll titlarna magister eller doktor. Antalet magistrar som promoverades begränsades till 50 vid varje promotion i Uppsala år 1730. Från 1779 hölls fakulteternas promotioner i Uppsala i domkyrkan. Promovendi var iförda skärp, vita silkesstrumpor och hade röda bandrosor i skor och vid knä. De blivande magistrarna kröntes med lagerkransar under kanonsalut. På kvällen hölls promotionsmiddag.

Finsk beskrivning

promootio

Akateeminen juhla, jossa promovoitaville annetaan virallisesti maisterin tai tohtorin arvonimi.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sandberg, Arnold , Bland gotländska studenter i Uppsala i slutet av 1700-talet , Visby: Gotlands fornsal 1951 .