Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppbördsman som är avstängd från tjänst, vanligen på grund av otillbörlig redovisning, oindrivna skatter och andra tjänstefel såsom förskingring. En suspenderad uppbördsman erhöll efter 1728–1729 under ett års tid halva lönen medan den andra halvan gick till den tjänsteförrättande. Kunde den suspenderade inte inom ett år förklara eller betala skillnaden mellan de indrivna och beräknade skattefordringarna förlorade han hela lönen till den tjänsteförrättande uppbördsmannen. I städerna var magistraten ansvarig för uppbörden, varvid borgmästaren stod för dubbel lott emot rådman. Magistraten kunde dock kräva ersättning av den berörde uppbördsmannen genom att ha förmånsrätt i hans bo vid dess avyttring.

Finsk beskrivning

virasta (väliaikaisesti) erotettu veronkantaja

Veronkannosta vastannut virkamies, joka oli erotettu virastaan, tavallisesti puutteellisen selvityksen, perimättömien verojen tai muiden virkavirheiden, kuten kavalluksen takia. 1728/1729 lähtien hän sai puolta palkkaa vielä seuraavan vuoden ajan toisen puolen mennessä virkaa hoitavalle. Jos veronkantaja ei pystynyt vuoden sisällä selvittämään epäselvyyksiä tai korvamaan puuttuvaa summaa, hän menetti koko palkkansa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 924, 934.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 342 (suspension), 374 (uppbördsman).

Andra språk

Dåtida finska virantoimituksesta (väliaikaisesti) erotettu veronkantaja