Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden muntlig eller skriftlig, från 1868 alltid skriftlig, missnöjesanmälan eller ändringsansökan i en allmän underrätts domslut i ett tvistemål. I vadeinlagan ingick också underrättens protokoll och utslag samt bevis på erlagd vadepenning. Vadeinlagan skulle under svenska tiden även inbegripa en borgensförbindelse med två ekonomiskt välsituerade löftesmän, vilka förband sig att vid behov stå för den ersättning som vademålet kunde komma att innebära för den ändringssökande ifall denne förlorade målet. Vadeinlagan lämnades inom vadetiden in till den överrätt som den ändringssökande sökte prövning hos. Under autonomin kallades vadeinlagan också vadelibell, enligt tyska förebilder ibland också (vade)duplik, juridisk libell.

Finsk beskrivning

vetokirja

Ruotsin vallan aikainen, alun perin suullinen tai kirjallinen, mutta vuodesta 1868 lähtien aina kirjallinen ilmoitus tyytymättömyydestä tai muutoksenhakuanomus yleisen alioikeuden kiistassa tekemään päätökseen. Vetokirjaan sisällytettiin myös alioikeuden pöytäkirja ja liitteet sekä tosite maksetusta vetorahasta eli vetoomusmaksusta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 185.

Cannelin, Knut , Ruotsalais-suomalainen sanakirja: Svenskt-finskt lexikon , 2 lisätty painos , 2 lisätty painos , 106 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912 , 384 (libell).

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 508.

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 311.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 392.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista

Andra språk

Dåtida finska vetokirja

Synonymer

duplik
juridisk libell
vadeduplik
vadelibell