Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt intyg på erlagd vadepenning eller vadeskilling. Vadebeviset utfärdades av den underrätt i vilken missnöje mot utslaget genast hade meddelats efter delgivandet, eller av domstolens kanslitjänsteman eller rättens ordförande, närmast borgmästare eller häradshövding, fram till 1868 också av rådman vid kämnärsrätt eller av lagman.

Finsk beskrivning

vetotodistus

Kirjallinen todistus vetoilmoituksen yhteydessä maksetusta vetorahasta. Todistuksen laati se alioikeus, jossa tyytymättömyys oli alun perin tuotu ilmi.

Källor

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 508.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 764.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 392 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/