Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden en under rådstugurätten verkande förlikningsdomstol eller torgrätt, bestående av fogden och två bisittare, sedan 1619 allmän domstol i första instans i stad, frånsett vissa småstäder som bara hade en rådstugurätt. Kämnärspreces ledde kämnärsrätten, med kämnärer som bisittare. Kämnärsrätten rannsakade tvistemål och de flesta brottmål, med självständig domsrätt dock endast över smärre brott och förseelser. Resten avgjordes av rådstugurätten, där ändringar i kämnärsrättens domslut också kunde sökas. Kämnärsrätterna avskaffades med rättsreformen 1869 som överförde uppgifterna på rådstugurätten. Kämnärsrätter fanns även i vissa städer i Gamla Finland från 1720-talet till 1812, med undantag för ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

kämnerioikeus

Keskiajalla raadinoikeuden alaisuudessa toimiva sovitteleva elin tai torioikeus, joka koostui voudista ja kahdesta apulaisesta eli kämneristä. Vuodesta 1619 myös ensimmäisen asteen yleinen oikeusistuin kaupungissa.

Källor

Ahmas, Pentti , Oikeudenkäynnin yhdenmukaistaminen 1800-luvulla.Oikeushistoriallinen tutkimus kämnerin-, laamannin- ja ritarisyynioikeuksien lakkauttamisesta. Väitöstiivistelmä 23/05. , Helsinki: Helsingin yliopisto 2005 .

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 65, 84.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 194.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 145.

Holmberg, Håkon , Suomen laamannikunnat ja laamannit , Helsinki: 1964 , 98.

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Nikula, Oscar , Stadsväsendet i Finland 1721-1875. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 , 200.

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 , 307.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 175, 186, 290.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 568, 658.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 200.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 228.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Ryska kemnerskij sud, nižnij sud
Tyska Kämnergericht, Kämmergericht
Dåtida finska kämnerinoikeus, kemnerioikeus

Synonymer

kiämnärskammare