Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1860 ämbete och ämbetsverk som lydde under Jordbruksexpeditionen och som hade i uppgift att främja fiskstammen och fiskbeståndet samt fiskeriet i landet och att övervaka fiskeristadgan och kronans fiskerier. Fiskeriinspektören utövade tillsyn över Statens fiskeriförsöksanstalt i Evois. Som biträde hade fiskeriinspektören tidvis en adjoint, efter 1906 en äldre och yngre fiskeriassistent. År 1918 ersattes fiskeriinspektörerna med Fiskeristyrelsen. I rådgivningsverksamheten deltog även centralorganisationen Fiskeriföreningen i Finland.

Finsk beskrivning

kalastuksentarkastaja, kalastuksentarkastuslaitos

Virka ja virasto, Kalastushallituksen edeltäjä. Perustettiin vuonna 1860 valvomaan ja edistämään kalakantaa ja kalastusta maassa.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877: 243 .

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 271. http://runeberg.org/lantuppsl/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , 4.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884: nr 16: 6 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 225.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 52–54.

Andra språk

Dåtida finska kalastustentarkastaja kalastustentarkastelija

Synonymer

inspektör för fiskeriet