Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1860 avdelning vid senatens ekonomiedepartement, vilken ansvarade för jordbruket, dess binäringar, undervisningsanstalter samt kommunikationerna, efter 1863 också för veterinärväsendet och skiftes-, justerings- och kartverket. Jordbruksexpeditionen leddes av en senator, biträdd av en referendariesekreterare. Under dem tjänstgjorde en protokollsekreterare, kammarförvant och kanslister. Under Jordbruksexpeditionen lydde Lantbruksstyrelsen, Överstyrelsen för lantmäteriet (med undantag för 1875–1892), Överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna (senare Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna) fram till 1892, Järnvägsstyrelsen fram till 1892, inspektören för fiskeriet, Kolonisationsstyrelsen, lantbruks- och mejeriläroverken, hushållnings- och lantbrukssällskapen och Meteorologiska centralanstalten. Expeditionen bytte den 8 november 1917 namn till Lantbruksexpeditionen, sedermera till Lantbruksministeriet.

Finsk beskrivning

Maanviljelys- ja yleisten töiden toimituskunta

Senaatin talousosaston vuonna 1860 perustettu alaosasto, joka vastasi maanviljelyksestä, sen sivuelinkeinoista, oppilaitoksista sekä viestinnästä, vuodesta 1863 lähtien myös eläinlääkäritoimesta sekä jaotus-, rajantarkastus- sekä karttatoiminnasta. Sen nimi muuttui 8.11.1917 maataloustoimituskunnaksi, sittemmin maatalousministeriöksi.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877: 67–68 .

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 , 17–18.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 119. http://runeberg.org/nf/

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 224.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 80, 128–132.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 27.