Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman anställd av Jordbruksexpeditionen, senare Lantbruksstyrelsen, för att i länen bistå med råd, anvisningar och utlåtanden i jordbruksfrågor. Länsagronomerna kallades från 1921 för distriktsagronomer. ”Länsagronom” var även en äldre titel på en jordbrukskonsulent anställd av lantbrukssällskapet i ett län.

Finsk beskrivning

lääninagronomi

Maanviljelystoimituskunnan, myöhemmin maanviljelyshallituksen virkamies, jonka tehtävä oli toimia neuvonantajana, avustajana ja asiantuntijana läänin maanviljelystä koskevissa asioissa. Vuodesta 1921 lähtien virallinen nimike muuttui piirinagronomiksi.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1917 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1922 .

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 798. http://runeberg.org/lantuppsl/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Westerlund, Lars , Länsförvaltningen: landshövdingarna, regeringsmakten och politiken i Finland åren 1809–1992 , 8 1993 , 35.

Andra språk

Dåtida finska lääninagronomi; läänin maanviljelysneuvoja