Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till 1736 civilt och till 1809 (1812 i Sverige) militärt straff för manspersoner som hade brutit mot den allmänna lagen eller mot krigsartiklarna och militära regler. Gatlopp verkställdes av ett antal män eller soldater försedda med spön. De ställdes upp i två rader vända mot varandra. Den dömde fick sedan löpa längs en ”gata” mellan de uppställda mansleden och fick ta emot slag på sin blottade rygg. Antalet män i ledet och därmed också antalet slag varierade efter förbrytelsens allvarlighetsgrad. Gatlopp kunde upprepas flera gånger och under flera dagar.

Finsk beskrivning

kujanjuoksu

Vuoteen 1736 asti sivilioikeudessa ja vuoteen 1809 (1812 Ruotsissa) sotaväessä käytetty rangaistusmuoto yleistä lakia tai sotaväen säännöstöä rikkoneille mieshenkilöille. Rangaistuksessa tuomitun tuli juosta miehistön muodostaman kujan läpi näiden iskiessä häntä kepillä. Kujan pituus vaihteli rikoksen mukaan, mutta rangaistus voitiin myös toistaa tai jakaa useammalle päivälle.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kujanjuoksu

Synonymer

gatulopp