Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över lotshemman. Förteckningen uppgjordes i två exemplar av Amiralitets- och Kammarkollegium. Lotshemmansjordeboken omfattade alla lotshemmanen i riket och per län. Landshövdingarna ansvarade för inlämnandet av uppgifterna om lotsväsendet i respektive län.

Finsk beskrivning

luotsitilamaakirja

Luettelo luotsitiloista. Luettelo laadititin kahtena kappaleena amiraliteetti- ja kamarikollegioissa ja se käsitti valtakunnan kaikki luotsitilat lääneittäin järjestettynä.

Källor

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/