Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den skjuts som varje hemman var skyldigt att gratis prestera för att transportera militären, krigsmateriel samt kronans spannmål, representanter och fångar inom landet. Pålagan infördes 1627. Befriade var städerna och dem underliggande hemman, frälsesäterier, rå och rörshemman, kungsgårdar, tjänsteboställen, berustade säterier, lotshemman, posthemman, häradsnämndemän, fångförare och häradspostförare. Fr.o.m. 1872 var det möjligt att bjuda ut skjutsningen på entreprenad, vilket tio år senare utsträckte sig till gästgiverierna. Detta medförde en märkbar nedgång i hemmanens skjutsningsuppgifter fram till 1900-talets början. Skjutsningsskyldigheten övergick 1920 genom lag till statens ansvar, men p.g.a. trafikens modernisering avskaffades lagen 1955.

Finsk beskrivning

kruununkyyti

Kyytivelvollisuus, jonka mukaan jokaisen tilan tuli ilmaiseksi kuljettaa sotaväkeä ja sen kalustoa, kruunun veroviljaa, kruunun edustajia sekä vankeja maan sisäisillä matkoilla. Rasitus otettiin käyttöön vuonna 1627 ja siitä olivat vapautettuja kaupungit ja niiden alusmaat, rälssisäterit ja rajapiiritilat. Vuodesta 1872 lähtien voitiin velvollisuutta tarjota urakkana, jota kymmenen vuotta myöhemmin sallittiin myös kestikievareille. Tämä kehitys johti tilojen hoidossa olevien kyydityksien määrän jyrkkään laskuun 1900-luvulle tultaessa. Vuonna 1920 kyyditysvastuu siirtyi lain myötä valtiolle, mutta liikenteen nykyaikaistamisen johdosta laki kumottiin vuonna 1955.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 672.

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 , IV: 470 (skjutsväsen).

Paasikivi, J.K. , Kyydinpito ja kestikievarilaitos Suomen lain mukaan I , Helsinki: Akateeminen kirjakauppa 1901 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .