Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild skjuts för regenten eller hans familj; avgiftsfri skjuts i likhet med kronoskjutsen, ålåg sedan gammalt allmogen. Först 1792 infördes en avgift motsvarande skjutslegan som för andra resande. Kungsskjutsen koordinerades av landshövdingen och kronans lokala tjänstemän efter behov och uppsatt resrutt.

Finsk beskrivning

kuninkaankyyti

Jo vanhastaan kansan velvoitteisiin kuulunut ilmainen kyyditys kuninkaalle tai hänen perheelleen. VAsta 1792 otettiin käyttöön kyytipalkkaa vastaava maksu. Kyyditystä koordinoivat maaherra ja kruunun paikalliset virkamiehet tarpeen ja matkareitin mukaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 761.