Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lönens naturadel för vissa militärer under indelningsverket. Hemkall utbetalades av rotebönderna om soldaten eller båtsmannen saknade torp eller om soldattorpets avkastning var för liten.

Finsk beskrivning

kestiruotu*, ruotupalkanlisä, kotiintuloraha, kotiintuloedut

Tiettyjä ruotuarmeijan sotilaita koskeneet palkan luonnontuotteina maksetut osat. Ruotutilalliset maksoivat ruotupalkanlisää, jos sotilaalla tai merisotilaalla ei ollut torppaa tai jos torpan tuotto oli liian vähäinen.

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 , 250.

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 72.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 388. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk