Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovämbete skapat 1783 av Gustav III, i ställning under överstekammarherren. Hovämbetet hade generallöjtnants rang. Sex överstekammarjunkarämbeten skapades av Gustav III 1783 och de förekom i hovkalendrarna under beteckningen ”Kongl. Maj:ts 6 Öfverste Kammar-Junkare”. Samtidigt uppgraderades överkammarherren till överstekammarherre med högre rang.

Finsk beskrivning

ylin kamarijunkkari, ylikamarijunkkari

Kustaa III:n vuonna 1783 luoma hovivirka, joka oli asemaltaan ylikamariherrasta seuraava ja vastasi arvoltaan kenraaliluutnanttia.

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1784, 1789, 1793, 1800 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kungl. Maj:ts överste kammar-junkare