Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagfaren tjänsteman vid hovkontoret från 1669 vars uppgift det var att i rättegångar som gällde hovet, ett kungligt slott eller Kungliga Djurgården, bevaka hovets och konungens rätt samt föra deras talan. Hovauditören verkade efter 1687 också som åklagarmyndighet vid övre och nedre borgrätten. Hovauditör förekom även som titel utan motsvarande ämbete.

Finsk beskrivning

hoviauditööri, hovin sotatuomari

Vuodesta 1669 toiminut lainoppinut hovikonttorin virkamies, jonka tehtävnä oli hoviin liittyvissä oikeudenkäynneissä valvoa hovin ja kuninkaan oikeuksia sekä käyttää puhevaltaa heidän puolestaan. Vuoden 1687 jälkeen myös syyttäjä alemmassa ja ylemmässä linnaoikeudessa. Esiintyi myös tittelinä ilman tointa.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 154.

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 899. http://runeberg.org/nf/

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 29.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 133 (auditööri).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Terner, Margaretha , Kuninkaallinen hovi – Kungliga hovet (ordlista) . http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare