Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privilegium för kungligt hov, ursprungligen också frälseman, att jaga vissa djur, främst björn, älg, rådjur, räv och rapphöna. Jaktregal infördes genom riksrådsbeslut 1488 som förbjöd bönder och präster att jaga regaldjur på sina marker, vilket avskaffades 1789. Jaktstadgan 1808 tillerkände jordägaren full jakträtt och avskaffade friheten att jaga rovdjur utan jordägarens tillstånd.

Finsk beskrivning

metsästysregaali*, jahtiregaali*

Kuninkaallisen hovin yksinoikeus (alun perin myös aatelisten) metsästää tiettyjä eläimiä, ennen kaikkea karhuja, hirviä, kettuja ja peltopyytä. Otettiin käyttöön vuonna 1488, kun talonpojilta ja papeilta kiellettiin regaalieläinten metsästys maillaan. Säädös kumottiin 1789, ja vuoden 1808 metsästysasetuksessa annettiin maanomistajille täysi metsästysvapaus maillaan, sekä muillekin lupa metsästää petoeläimiä ilman maanomistajan lupaa.

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 44, 216.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 548. http://runeberg.org/lantuppsl/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 1202–1204. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

jaktprivilegium