Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom katolska kyrkan kollegial domstol vid biskopens sida, som dömde i första instans i kyrkliga mål (andra instans var metropoliten och tredje påven). Konsistoriet bestod vanligen av både andliga råd (mest domkapitulares) och världsliga och kunde ha antingen bestämmande eller rådgivande votum. Biskopens medhjälpare, generalvikarien, kunde också ha ett konsistorium till hjälp vid stiftets förvaltning.

Finsk beskrivning

piispallinen konsistori

Katolisessa kirkossa piispan rinnalla toimiva kollegiaalinen tuomioistuin, joka toimi myös ensimmäisenä oikeusasteena kirkollisissa asioissa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org