Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vaktmästare som bl.a. hade en polisiär funktion inom den akademiska jurisdiktionen. Han skulle också biträda rektorn vid dennes officiella funktioner och föra bok över studenterna. Pedeller verkade i Finland bl.a. på 1850-, 1860- och 1870-talen under studentinspektorns översyn och förekom även vid lärdomsskolor eller läroverk under senare delen av 1800-talet.

Finsk beskrivning

pedelli, vahtimestari

Vahtimestari, jolla oli toimi myös poliisina akateemisen oikeudenkäytön piirissä. Hänen tehtävänään oli avustaa rehtoria tämän virallisissa toimissa sekä pitää kirjaa opiskelijoista.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , b: 20.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska pedelli

Synonymer

universitetsvaktmästare