Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hedberg, Jonas , Kungliga finska artilleriregementet , 404 , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1964 .


F

Militär befattning i den svenska armén under 1500-talet. Fältarklimästaren ansvarade för artilleriet vid fälthären.

K

En av den svenska krigsmaktens fyra artilleriregementen i slutet av 1700-talet. Kungliga finska artilleriregementet grundades 1794 i och med en uppdelning av Kungliga artilleriregementet. Finska artilleriregementet bestod av tio kompanier och var till största delen förlagt i Helsingfors. Efter finska kriget 1808–1809 ombildades regementet och existerade med namnet F.d. Kongl. Finska artilleriregementet fram till 1811.

L

Äldre benämning på artillerist.

R

Äldre benämning på rytteri.

S

Pjäs- och ammunitionsförråd för flottan med tillhörande personal.
Vapenförråd för alla tunga eldvapen med tillhörande ammunition.

Ö

Underofficersgrad inom artilleriet från och med 1600-talet, likställd med styckjunkare inom artilleriet.
Chefsämbetsman som handhade artilleriet och dess materiel under 1500-talet. Titeln ändrades under 1500-talet till rikstygmästare.