Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid reduktionen de ovissa och extraordinarie räntor som innehavaren av köpe- och pantgods uppburit av sina gods efter det att köpet eller pantsättningen skett men innan betalningen ägt rum. Under årens lopp översteg beloppet ofta den köpesumma adelsmannen hade betalat till kronan för rätten att uppbära hemmanets kronoskatter och ansågs ”oköpt”. Ägaren måste ersätta kronans förlust av kronoskatter genom att tillskjuta nytt kapital eller genom att erlägga fortlöpande årligt vederlag för sin andel av avkastningen.

Finsk beskrivning

lunastamaton vero*

Reduktion yhteydessä ne ylimääräiset verot, jonka kruununmaan omistaja oli perinyt tiloiltaan kaupanteon tai panttauksen jälkeen, mutta ennen varsinaista maksua. Vuosien mittaan verosumma useimmiten kasvoi suuremmaksi kuin ostosumma, jonka aatelismies oli maksanut kruunulle oikeudesta nostaa tilan veroja. Tämä ylijäämä voitiin katsoa ”lunastamattomaksi veroksi”. Omistajan tuli nyt joko korvata tämä lunastussummaan lisätty vaje tai luovuttaa maa takaisin kruunulle vapautuakseen maksusta.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 501.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 34.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 22: 1151–1152. http://runeberg.org/nf/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 23: 990 .