Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida skatteenhet för utgörande av jordskatter i nordvästra Ryssland. Enheten var även i bruk under svenskt styre i de karelska områden som tillföll Sverige i freden i Stolbova 1617. Ursprungligen grundade den sig på hur mycket åker en man plöjde med en häst under en viss tid. Under den svenska tiden innebar den ett område som producerade 30 till 40 tunnor spannmål. Under 1600-talet blev obsen ett aritmetiskt mått som motsvarade 30 tunnland. På 1700-talet ansågs en obs motsvara två mantal. Antalet obser på en jordegendom utgjorde också grund för skattebördan, i Karelen ännu på 1700-talet.

Finsk beskrivning

obsa

keskiaikainen veroyksikkö Venäjällä, käytössä vielä Ruotsin vuonna 1617 Stolbovan rauhan yhteydessä saamilla alueilla

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 3, 239.

Almquist, Johan Axel , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 2 , Stockholm: Norstedt 1922 , II: 667–669.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 62–63.

Kirkinen, Heikki , Karjala idän ja lännen välissä 1 , 80 , Helsinki: Kirjayhtymä 1970 , 56-57.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 117.

Kuujo, Erkki , Taka-Karjalan verotus vuoteen 1710 , 52 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1959 , 31, 198.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/