Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bestämt antal dagsverken som årligen utfördes av varje hemman som en del av kronoskatten. Också extraordinarie dagsverken utkrävdes för kronans särskilda behov som 1652 fastslogs till på sin höjd tolv drängdagsverken och sex ökedagsverken.

Finsk beskrivning

vakituinen päivätyöt, vuosittainen päivätyö

Tietty määtä päivätyötä, joka jokaisen tilan tuli suorittaa vuosittain osana kruununveroa. Eriityisiä tarpeita varten voitiin vaatia myös ylimääräisiä päivätöitä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 459–460, 487.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 30.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 69 (dagsverke).

Andra språk

Dåtida finska varsinainen päivätyö