Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mantalsdagsverke på kungsgårdar, kungsladugårdar och kungsdjurgårdar, för skattebönder också på donationsgods. Antalet fastslogs på 1652 års riksdag till tolv drängdagsverken per år och hemman. Efter 1650 enligt ett av landshövdingen fastslaget antal i varje län, vilket även fick erläggas i penningar. Drängdagsverkena infördes i jordeboken som en del av jordeboks- eller hemmansräntan.

Finsk beskrivning

päivätyö, taksvärkki

Manttaaliin sidottu päivätyövelvollisuus kunikaankartanoissa ja kuninkaallisilla karjatiloilla sekä perintötilallisille rälssin lahjoitusmailla. Vuoden 1652 valtiopäivillä määräksi vahvistettiin 12 työpäivää vuodessa tilaa kohti. Vuodesta 1650 maaherran vahvistama työmäärä jokaisessa läänissä, jonka saattoi korvata myös rahamaksullaa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 459–460, 487.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , 30.