Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inbunden bok för bokföring samt registrering, ofta i kronologisk ordning, av olika slag av handlingar, åtgärder och liknande, och vars sidor genomdragits av ett snöre med snörändorna förseglade med sigill. Dylika var från 1823 de genom bataljons- eller ekipagechefens försorg upprättade årliga räkenskapsböckerna, innehållande alla livgardets skarpskyttebataljons och finska sjöekipagets rekvisitioner av proviant, persedlar eller penningar hos vederbörande kassör eller kommissarie. De granskades av landshövdingen (guvernören) som verifierade dem genom att sigillera snöret.

Finsk beskrivning

rihmattu kirja

nyörikirja

Källor

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , VIII (1839): § 1–2: 282.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Viikki, Raimo , Vanhan Suomen henkilöverotus ja väestöluettelot, HArk 60 , 174.

Andra språk

Tyska Schnurbuch
Ryska šnurovaja kniga