Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arvode för uppbörd. Kronofogdar och häradsskrivare hade från 1830 rätt att få en procent av alla kontanta militära medel som inflöt i distriktet, samt en procent för vad de utbetalade i pensioner åt avskedade soldater inom sitt härad. Arvodena skulle fördelas så att kronofogden fick 1/3 och häradsskrivaren 2/3. Räntemästaren hade från 1827 rätt till 1/3 procent av alla till hans redovisning hörande allmänna militie-, boställs-, salpetermedel samt krigshuskassa. Landskontoren skulle få 3 procent av de medel som en rusthållare skulle erlägga till Krigsmanshusfonden vid ombyte.

Finsk beskrivning

perintäpalkkio

Perinnästä myönnetty palkkio eli kruunuvoudeille ja kihlakunnankirjureille taattu oikeus prosentin suuruiseen osuuteen kaikista käteisenä perityistä armeijan ylläpitoon liittyvistä veroista alueella, samoin prosenttiin armeijan veteraaneille maksetuista eläkkeistä. Kruunuvouti sai tuloista 1/3 ja kihlakunnankirjuri 2/3

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1036.