Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen allmogen ålagt mantalsdagsverke (vid sidan av drängdagsverke) på kungsgårdar, kungsladugårdar och kungsdjurgårdar samt för skattebönder på frälsets donationer. Efter 1650 enligt ett av landshövdingen fastslaget antal i varje län, vilket även fick erläggas i penningar. Infördes i jordeboken som en del av jordeboks- eller hemmansräntan.

Finsk beskrivning

hevospäivätyö

Alunperin yleinen manttaalipäivätyö (tavallisen päivätyön ohessa) kuninkaankartanoissa ja kuninkaallisilla karjatiloilla sekä perintötilallisille rälssin lahjoitusmailla. Vuodesta 1650 maaherran vahvistama työmäärä jokaisessa läänissä, jonka saattoi korvata myös rahamaksullaa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 459–460, 487.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska hevospäivätyö

Synonymer

ökdagsverk