Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameralt om kronohemman som hade anslagits till lön (eller löneförbättring) åt en innehavare av ett visst ecklesiastiskt ämbete. Räntan upptogs i jordeboken till sitt fastställda belopp (i penningar och persedlar).

Finsk beskrivning

kruunun palkkatila, kruununprebenda

Kruunutila, jonka tuotot oli määrätty palkaksi (tai palkanlisäksi) tietyn kirkollisen viran haltijalle. Veroa perittiin maakirjassa raha- ja parselimaksuina.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 552.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (prebenda).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk