Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kollegial styrelse för Räknekammaren på 1530–1540-talen, även titel för ledamot av denna styrelse, vilken i ställning stod näst under riksskattmästaren. Kammarråden var valda ur riksrådens krets för att granska de offentliga räkenskaperna och leda den högsta praktisk-finansiella förvaltningen vid något av ämbetsverkets kontor. Ursprungligen var kammarråd en titel för en furstes närmaste ämbetsman och rådgivare. Sedermera blev kammarråd en hederstitel beviljad efter ansökan av republikens president.

Finsk beskrivning

kamarineuvosto, kamarineuvos

Laskukamarin eli valtion talousneuvoston tilintarkastusosaston monijäseninen johtokunta 1530–40. Myös virkanimike tämän neuvoston jäsenille, jotka olivat asemaltaan lähimpänä valtakunnanrahastonhoitajaa. Kamarineuvokset valittiin valtaneuvoston piiristä tehtävänään vavoa julkisia tilejä sekä johtaa käytännön taloushallintoa jossakin viraston konttoreista. kamarineuvos oli alun perin nimike ruhtinaan lähimmälle virkamiehelle, myöhemmin arvonimi, joka myönnettiin hakemuksesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , II: 602.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 74.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 226.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .