Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Adelsdiplom eller brev på rättighet att bära adlig hjälm och sköld i bemärkelsen att upphöja en person till adlig värdighet. Sköldebrev innebar ett ärftligt adelskap och förekom från 1420. I brevet avbildades och avmålades den heraldiska vapenbilden. Det fanns frälsemän som saknade sköldemärke och sköldemärke fördes i några fall av borgare utan frälsefrihet. Under 1600-talet godkände det svenska riddarhuset endast sköldebrev som bevis för att en ätt tillhörde brevadeln. Efter 1689 innebar sköldebrev erläggande av avancementspenningar.

Finsk beskrivning

vaakunakirja, aateliskirja

Aatelisdiplomi tai kirje oikeutuksesta käyttää aateliskypärää eli turnajaiskypärää ja kilpeä merkkinä aatelisarvosta. Vaakunakirjan tyyppinen aateliskirja tarkoitti saajalleen perinnöllistä aateluutta ja niitä alkoi esiintyä vuodesta 1420 lähtien. Vaakuna ja sen värit oli kuvattu asiakirjassa. 1600-luvulta lähtien Ruotsin ritarihuone hyväksyi vain vaakunakirjan todisteeksi aateluudesta. Vuodesta 1689 lähtien vaakunakirjeen saaminen edellytti ylennysmaksun maksamista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 729 KLNM I:18.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .