Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Period (räknat från visst datum) för vilken uppbördsmännen ska avge en redogörelse eller redovisning över skatteårets resultat för statsverket. Perioden varierade länge beroende på skatten. Den förenhetligades så småningom då flera skatter började uppbäras samtidigt efter 1794. Därefter redovisades fögderiernas årsresultat till länsstyrelsen vanligen inom maj månad, efter 1819 inom juni månad.

Finsk beskrivning

tilivuosi

Tietystä päivämäärästä laskettu ajanjakso, jolta veronkannosta vastaavan tuli antaa selvitys tai tilitys valtiolle verovuoden tuloksista. Tilivuosien sijoittuminen vaihteli aiemmin verojen mukaan, ja vasta vuodesta 1794 suurinta osaa veroista alettiin periä samanaikaisesti. Tilitys tapahtui tämän jälkeen toukokuun, vuodesta 1819 lähtien kesäkuun aikana.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 874.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/