Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av landshövdingen månatligen förrättad inventering av ränterikassans inkomster och utgifter i närvaro av landskamreraren, landsräntmästaren och borgmästaren eller annan av magistraten utsedd person i länsstyrelsens residensstad. Ränteinventariet grundade sig på den inventering som räntmästaren gjort dagen före inventeringen samt utförda kassainventarier och landskontorets kontrollbok. Det undertecknades av samtliga närvarande kassamän och sändes till Kammarkollegium, efter 1809 till senatens ekonomiedepartement

Finsk beskrivning

lääninrahaston inventaario

Maaherran joka kuukausi suorittama lääninkassan menojen ja tulojen inventaario lääninkamreerin, lääninrahastonhoitajan, pormestarin tai maistraatin nimittämän asiamiehen läsnäollessa. Inventaario suoritettiin rahastonhoitajan aiemmin tekemän inventaarion sekä lääninkonttorin kontrollikirjan perusteella.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 897.

Andra språk

Inga termer på andra språk