Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden avgift som betalades i spannmål för att upprätthålla Stockholms stora barnhus och som utgjorde 40 procent av kronans tiondespannmål från femton län. Under autonomin började man 1810 uppbära barnhustunna som avgift för att underhålla barnhus, ursprungligen endast i de län som hade ett barnhus, efter 1831 i varje län. Från 1837 användes barnhustunnorna också som uppfostringshjälp åt de utackorderade barnen. De administrerades av landskontoren.

Finsk beskrivning

lastenkotijyvät

Viljana maksettava veroluonteinen maksu, joka otettiin käyttöön vuonna 1810 lastenkotien ylläpidon tukemiseksi. Alunperin maksua perittiin vain lääneissä, joissa oli lastenkoti, mutta vuodesta 1831 sitä alettiin periä joka läänissä. Vuodesta 1837 varoja käytettiin myös sijoituslasten kasvattamisen tukemiseen. Rahoja hallinnoi lääninkonttori.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 982–983.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1431–1434, 1437–1439: 863–870 .