Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De penningmedel för allmänna ändamål som samlades in under gudstjänsterna i kyrkorna. Ändamålet kungjordes från predikstolen, och kollektmedlen övervakades av kyrkoherden i samråd med sexmännen. Kollektmedlen sändes till konsistorienotarien tillsammans med en reversal och ett sammandrag över medlen som uppburits i prosteriet.

Finsk beskrivning

kolehtivarat

Ne yleisiin tarkoituksiin tarkoitetut varat, joita kerättiin jumalanpalvelusten yhteydessä kirkoissa. Keräsyten tarkoitus ilmoitettiin saarantuolista ja varoja valvoi kirkkoherra kuudennusmiesten kanssa. Varat lähetettiin konsistorion notaarille yhdessä kuitin ja rovastikunnasta kerätyistä varoista laaditun yhteenvedon kanssa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 805–806, 812.

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1679–1705: 993–1000 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 184.