Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av offentlig myndighet (i allmänhet Kgl. Maj:t) utfärdad /utfärdat tryckt kungörelse, förordning, stadgande, påbud eller proklamation. Bland plakaten kan nämnas böndags-, censur-, duell-, förbuds-, kaperi-, konventikel-, mynt-, pardons-, produkt-, tacksägelse-, tionde- och uppbördsplakat.

Finsk beskrivning

julistus, määräys, plakaatti

Julkisen viranomaisen, tavallisesti hallitsijan, laatima painettu tiedotus, määräys, asetus, käskykirje tai julistus. Tällaisia plakaatteja olivat muun muassa rukouspäivä-, sensuuri-, kaksintaistelu-, kielto-, merirosvous-, konventikkeli-, raha-, anteeksianto-, tuote-, kiitos-, kymmenys- ja veronkantoplakaatti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 558 (tiondeplakat).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/