Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på allmän höpålaga för krono- och skattehemman i Viborgs län. Gärdehöet var en del av avradsspannmålen och en ständig ränta också under 1800-talet.

Finsk beskrivning

veroheinät

Nimitys yleiselle heinässä perittävälle verolle, jonka kruunun- ja perintotilat olivat velvollisia maksamaan Viipurin läänissä. Veroheinät olivat osa verojyviä ja pysyvä vero myös 1800-luvulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 468, 554–555.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 144.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska sennyj obrok (1908), obročnoe seno (1908)
Dåtida finska veroheinät

Synonymer

repartitinshö