Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstol med säte på Stockholms slott 1687–1844 för vid hovet anställda tjänstemän och tjänare liksom ytterligare ett antal personer, som ämbetsmän vid Kungliga Teatern och personal vid Konstakademin. Övre borgrätten behandlade vad eller besvär från Nedre borgrätten, och som första rättsinstans brottmål som hade begåtts av eller mot en vid hovet anställd adelsman. Den förrättade också bouppteckningar och arvskiften efter adliga hovanställda. Övre borgrätten bestod av chefen för hovstaten som president, hovmarskalken som vice president och kammarherrarna som assessorer.

Finsk beskrivning

ylempi hovioikeus

Ylempi oikeusaste hovin, Kunikaallisen teatterin sekä Taideakatemian virkamiehille vuosina 1687–1844 sekä alempi oikeusaste hovin palveluksessa olevalle aatelismiehelle, sijaitsi Tukholman linnassa. Sitä johti hovivirkakunnan päällikkö presidenttinä, valtakunnanmarsalkka toimi varapresidenttinä ja kamariherrat asessoreina.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 156 (hovstaten 1729).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 3: 1192. http://runeberg.org/nf/

Riksarkivets beståndsöversikt. Kammararkivet 4 , 8 1995 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 56.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska Ylinen hovilinnanoikeus

Synonymer

Överborgrätten