Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sekretariat i S:t Petersburg som omfattade Hans Majestät Kejsarens kansli för Finland, kanslersämbetet och Senatens passexpedition. Tidigare hade kansliet, som ansvarade för föredragningen av finska ärenden inför kejsaren, verkat i anslutning till Kommittén för finska ärenden, som upphörde då statssekretariatet inrättades 1826. Statssekretariatet leddes av statssekreteraren som 1834 erhöll titeln ministerstatssekreterare. Statssekreteraren biträddes av en sekreteraradjoint, från 1834 kallad ministerstatssekreterareadjoint. Vid statssekretariatet verkade också kanslersämbetet vid Kungliga akademien i Åbo som 1827 bytte namn till Kejserliga Alexandersuniversitetet. Passexpeditionen gick efter 1848 under namnet Finska passexpeditionen.

Finsk beskrivning

Suomen suuriruhtinaskunnan valtiosihteerinvirasto

Pietarissa sijainnut virasto, johon kuuluivat Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen kanslia, kanslerinvirasto sekä senaatin passitoimituskunta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 56 (sekretariat).

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 , 48–50.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 231.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 12–13.