Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom katolska kyrkan ett slutet kyrkligt samfund för munkar eller nunnor, vilka avlagt löfte att leva efter fastställda klosterregler. Katolska munkkloster grundades i Nådendal 1249, Viborg 1403, Raumo 1449 och på Kökar 1472. De upplöstes i samband med reformationen. Ett nunnekloster fanns 1438–1577 i Nådendal. Alla kloster, munk- och nunneordnar av främmande religion förbjöds 1781.

Finsk beskrivning

luostari

Katolisen kirkon sisäinen suljettu kirkollinen yhteisö munkeille tai nunnille, jotka lupasivat elää luostarisäännön mukaisesti. Suomessa katolisia luostareita perustettiin 1249 Naantaliin, 1403 Viipuriin, 1449 Raumalle sekä 1472 Kökarille.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 31: p. 4: 323 .

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 209.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 , 128, 130, 132, 236.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .